Waarvoor kunt u Quintessens inschakelen?

Quintessens is inzetbaar op velerlei gebied. Wij hebben ervaring met projecten op het gebied van:

 • natuur-, landbouw- en regio-ontwikkeling; 
 • stedelijke vernieuwing, leefbaarheid; 
 • planning van integraal waterbeheer; 
 • locatie-onderzoeken, haalbaarheidsonderzoeken; 
 • (publiek-private) samenwerking; 
 • structuurvisies, discussienota's; 
 • recreatie en toerisme; 
 • communicatie 
Interactieve beleidsvorming en open planprocessen zijn instrumenten om tot goed beleid te komen. Deze vormen de rode draad bij onze werkzaamheden. Quintessens is gespecialiseerd in de advisering over, en het begeleiden van dergelijke processen. Wij beheersen alle aspecten die bij de open aanpak horen en ontwikkelen regelmatig nieuwe methoden. Hieronder schetsen wij voor welke activiteiten u ons kunt inschakelen.

Als u een item aanklikt, verschijnt een toelichting en/of een lijst met projecten. Door het aanklikken van een project, krijgt u een uitgebreide projectbeschrijving. Aan de hand van die omschrijvingen kunt u zich een concreter beeld vormen van de rollen en taken die wij voor u kunnen vervullen.

het adviseren en begeleiden van het totale traject rond 

 • open planprocessen: 
Binnenstadvisie 'Kampen is Cultuurstad' 
Het roer gaat om in de Veenkoloniën 
Open Planproces Centrumplan Almere Buiten 2010 (met Consensusmeter®) 
 • interactieve beleidsvorming 
Verkenning nieuwe planvormen voor het Waterpact van Twente 
Masterplan Water voor Texel / convenant 
Groene Hart, Land van Wijk en Wouden 
deelwerkzaamheden voor beleids- en planprocessen
 • het verrichten van actor- en belangenanalyse 
Beleidsnetwerken IJsselmeer 
Masterplan Water voor Texel / convenant 
 • het stimuleren van burgerparticipatie 
Open Planproces Centrumplan Almere Buiten 2010 (met Consensusmeter®) 
Nationaal Landschap Noordwest Overijssel 
Binnenstadvisie 'Kampen is Cultuurstad' 
Het roer gaat om in de Veenkoloniën 
Prioriteiten stellen met de Preferentiemeter® (Consensusmeter) 
 • het organiseren en leiden van 'events', zoals workshops, gestructureerde brainstorming en meedenk-avonden 
Aan het werk in Lauwersland 
Energie uit wind langs de Afsluitdijk 
Integratie plattelandsbeleid en welzijn- en zorgbeleid Groningen 
Open Planproces Centrumplan Almere Buiten 2010 (met Consensusmeter®) 
Groene Hart, Land van Wijk en Wouden 
Themadag Toekomst Schelde-estuarium 
Bestuursconferentie Landbouw in het Groene Hart 
 • prioriteitsbepaling als deelresultaat 
Prioriteiten stellen met de Preferentiemeter® (Consensusmeter) 
 • het formuleren van communicatiestrategieën 
Open Planproces Centrumplan Almere Buiten 2010 (met Consensusmeter®) 
Binnenstadvisie 'Kampen is Cultuurstad' 
Het roer gaat om in de Veenkoloniën 
Verkenning nieuwe planvormen voor het Waterpact van Twente 
 • het creëren van draagvlak 
Procesmanagement open planproces Centrumplan Almere Buiten 2010 (met Consensusmeter®) 
Aan het werk in Lauwersland 
Energie uit wind langs de Afsluitdijk 
Nationaal Landschap Noordwest Overijssel 
Binnenstadvisie 'Kampen is Cultuurstad' 
Het roer gaat om in de Veenkoloniën 
Het verrichten van beleidsevaluaties 
Beleidsnetwerken IJsselmeer 
Randmerengebied Flevoland, ruimte voor recreatie 
Verkenning haalbaarheid Wieringer Randmeer 
Het tot stand brengen van samenwerkingsvormen
 • tussen overheden en private partijen 
Aan het werk in Lauwersland 
Havenhoppen via Rotterdam Maritime Adventures 
Binnenstadvisie 'Kampen is Cultuurstad' 
Samenwerkingsmakelaar 
Het roer gaat om in de Veenkoloniën 
 • tussen overheden onderling 
Integratie plattelandsbeleid en welzijn- en zorgbeleid Groningen 
Verkenning nieuwe planvormen voor het Waterpact van Twente 
Masterplan Water voor Texel / convenant 
Groene Hart, Land van Wijk en Wouden 
Verbeterde werkprocessen gemeente Almere 
 • tussen bedrijf en overheid 
Samenwerkingsmakelaar 
Structuurplan Nationaal Sportcentrum Papendal 
Businessplan Architectuurcentrum Almere / Casla 
Ontwikkeling van de kust bij Lelystad 
Sara Lee/Douwe Egberts 
Het ontwikkelen van het concept 'Ketenpartnership' 
Eilandhoppen met WaddenTREK 
Havenhoppen via Rotterdam Maritime Adventures 
Het roer gaat om in de Veenkoloniën 
Het begeleiden van fusieprocessen en regiovorming

Coaching, kortstondige detachering en projectmanagement 

Verbeterde werkprocessen gemeente Almere 
Projectleiding stadsuitbreiding Onderdijks Kampen 
Gebiedsaanpak Den Haag-Katwijk