Uitgevoerde projecten

Functieclassificatie Mammoet met paarsgewijze vergelijking i.s.m. Grondkoers BV (2010)
Met behulp van het internetinstrument paarsgewijze vergelijking (Preferentiemeter) is door medewerkers van het bedrijf Mammoet zelf een rangordening aangegeven in de 35 functiegroepen in het bedrijf, als basis voor de salarisinschaling.

Grootschalige groenprojecten provincie Noord Holland (2007)
Stroomlijnen besluitvorming over de realisatie en financiering van grootschalige groenprojecten in de provinciale organisatie (ILG).

Herziening Waterbeheerplan waterschap Zuiderzeeland (2006)
Hiervoor hebben wij een Plan van Aanpak gemaakt.

Duurzaam Texel (2004-2006)
In interactie met gemeente, Stichting Duurzaam Texel en het dorp Oosterend hebben we een Plan van Aanpak gemaakt gericht op een fundamentele (tweede generatie) duurzame samenleving (bottum up).

Werkgroep Dynamisch kustbeheer Terschelling (2008-2010)
Het Platform Duurzaam Landschap Terschelling waakt voor activiteiten of juist het nalaten daarvan, of externe ontwikkelingen zoals klimaatverandering en zeespiegelstijging die op het eiland afkomen, waaronder dynamisch kustbeheer. Wij adviseren het Platform. 

Burgerpeiling voor ombuigingen in Raalte (2004)
De gemeente Raalte moet flink bezuinigen op haar reguliere begroting. Dit vraagt om structurele ombuigingen. De gemeente heeft denkrichtingen benoemd waarin de ombuigingen kunnen worden gezocht. Om in de ombuigingsvoorstellen prioriteiten aan te brengen en draagvlak voor de voorstellen bij burgers te creëren heeft Quintessens het internetinstrument de Preferentiemeter ingezet als burgerpeiling via de website van de gemeente Raalte. Naast het prioriteren van de 12 ombuigingsvoorstellen zijn 7 open en gesloten enquêtevragen aan de burgers voorgelegd. Daarnaast heeft Quintessens het communicatietraject daaromheen begeleid, als onderdeel van de bestuurlijke besluitvorming. Aan de Preferentiemeter hebben 683 burgers deelgenomen. De burgerpeiling leverde goed bruikbare informatie op voor de bestuurlijke besluitvorming over de ombuigingsoperatie.

Burgerraadpleging voor bezuinigingen in De Bilt (2004)
De gemeente De Bilt moet fors bezuinigen op haar reguliere begroting. De vraag welke taken de gemeente in de toekomst beslist moet blijven doen, en welke taken minder bij de gemeentelijke overheid thuishoren, is aan de burgers voorgelegd. Quintessens organiseerde hiervoor samen met de gemeente twee gesprekkenmarkten en zette het internetinstrument de Preferentiemeter in. Ook begeleidde Quintessens het gehele communicatietraject als onderdeel van de bestuurlijke besluitvorming.
Naast het prioriteren van de 18 ombuigingsvoorstellen zijn 4 open en gesloten enquêtevragen aan de burgers voorgelegd. Daarnaast heeft Quintessens het communicatietraject daaromheen begeleid, als onderdeel van de bestuurlijke besluitvorming. 
Aan de gesprekkenmarkten namen 65 burgers deel. Er werden 140 schriftelijke reacties ontvangen. Aan de Preferentiemeter hebben 444 burgers deelgenomen. De burgerpeiling leverde goed bruikbare informatie op voor de bestuurlijke besluitvorming over de ombuigingsoperatie. 

Startnotitie gebiedsgericht werken Noordoost Overijssel (2003-2004)
Om invulling te geven aan het gebiedsgericht werken in Noordoost Overijssel heeft Quintessens voor de provincie een startnotitie gemaakt op basis van gesprekken met de partijen in het gebied. De startnotitie gaat in op de veranderingen op het platteland door het verdwijnen van de landbouw. De veranderingen hebben gevolgen voor de regionale economie, het voorzieningenpakket, de sociale leefomgeving en het landschap. Op basis van de startnotitie bepalen de gemeenten Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Staphorst samen met de provincie hoe de onderlinge samenwerking in het gebiedsgericht werken verder gestalte krijgt.

Verkenning Watertekort Hollands Noorderkwartier (2003 --->)
Voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verricht Quintessens een verkenning naar de oorzaken en consequenties van situaties waarin een watertekort optreedt. Dit was zomer 2003 het geval. Tevens worden oplossingsrichtingen gezocht.

Water als economische drager (2002) 
Met het project Noord-Holland maritiem: Water als economische drager geeft de provincie Noord-Holland een nieuwe impuls aan de maritieme activiteiten in Noord-Holland noord.
Quintessens heeft zowel de bestuurlijke als de technische haalbaarheid onderzocht van de ontwikkeling van vaarroutes als basis voor economische ontwikkeling. Door de vaarroutes integraal te ontwikkelen kan er gelijktijdig een economische impuls plaatsvinden voor bijvoorbeeld watergebonden bedrijvigheid, wonen of toeristisch-recreatieve knooppunten.
In samenwerking met Ingenieursbureau Oranjewoud is een Plan van Aanpak gemaakt. 

Congres waterwonen (2003)
In september 2003 heeft Quintessens op verzoek van Elsevier Congressen een congres georganiseerd over wonen op het water als vorm van multifunctioneel ruimtegebruik.
Zie het verslag onder Actualiteiten bovenin de balk.

Almere Annapark (2001 - 2004)
Projectleiding Annapark 
Het project Annapark bestaat uit het ontwikkelen van een ‘brede school’ voor voortgezet onderwijs ten behoeve van ongeveer 1500 leerlingen, geïntegreerd met een sportcomplex in het Annapark. Omwonenden kunnen ook van de aanwezige voorzieningen gebruik maken.Het bestaande volkstuincomplex wordt gelijktijdg gerevitaliseerd. 
De project- en procesleiding, inclusief het begeleiden van de besluitvorming, het maken van een communicatieplan en organiseren van de burgerparticipatie (persberichten, website, klankbordgroep), is door Quintessens procesmanagement verricht. 
zie ook gemeente Almere: Annapark
 

Sara Lee/ Douwe Egberts (2001 - 2003)
Aan de multinational Sara Lee/DE adviseerde Quintessens procesmanagement over de wijze waarop zij richting de gemeente Utrecht kan reageren op de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn. Met name de ontsluiting van dit nieuwe stadsdeel heeft direct gevolgen voor de bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling van de bedrijfslocatie van Sara Lee/ DE in Utrecht.
Gezamenlijk met de twee eveneens betrokken woningbouwcorporaties is voor de planvorming met de gemeente een convenant opgesteld.
 

Den Haag -  Katwijk  ‘vliegveld Valkenburg’ 
(2001 en 2002)
Het marinevliegveld Valkenburg is in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening aangewezen als gebied voor verstedelijking. Diverse publieke en private partijen in het gebied staan lijnrecht tegenover elkaar omtrent de nut en noodzaak hiervan. 
Quintessens heeft een bestuurlijke werkconferentie opgezet en gefaciliteerd met de deelnemers (26) van de gebiedsgerichte aanpak Den Haag – Katwijk om tot een gezamenlijk standpunt te komen in de richting van de Tweede Kamer. 
 

Projectmanagement stadsuitbreiding Het Onderdijks Kampen  (1998 – 2002)
De stadsuitbreiding Het Onderdijks in de gemeente Kampen omvat circa 1.000 woningen, waarbij het accent ligt op duurdere woningen en een hoog kwaliteitsniveau van de wijk.
Vanaf het eerste begin is Quintessens bij dit project betrokken en heeft o.a. de planologische procedures, de grondverwerving, de vestiging van het voorkeursrecht op basis van de Wet Voorkeursrecht Gemeente, de beeldambitieplannen en de gehele planvorming en planning begeleid. 
 

Flevoland (Jong) Cultureel Erfgoed (2002) 
De provincie Flevoland is nog jong, maar heeft desondanks al cultureel waardevolle elementen in zich, die (werkende weg) dreigen te verdwijnen. Quintessens heeft een werkconferentie opgezet en begeleid om het onderwerp (jong) Cultureel Erfgoed ‘op de politieke agenda’ te krijgen en concrete vervolgacties te initiëren. Als uitkomst van deze werkconferentie is een manifest opgesteld. 
 

Almere Noorderplassen (2001-2002)
Projectleiding 2e fase Noorderplassen-West 
Voor de ontwikkeling van de tweede fase van Noorderplassen-West in Almere is door Quintessens de projectleiding verzorgd. Dit project omvat circa 550 woningen waarbij 9 verschillende projectontwikkelaars/architecten betrokken zijn. Dit project omvat deels het wonen op pieren aan het water. 
Het speciale aan dit project is de afstemming met de vele architecten en het daarbij vasthouden van het hoge kwaliteitsniveau zonder dat de vastgestelde planning hierbij in het geding komt. Ook wordt gewerkt aan alternatieve beheervormen door bewoners.
 

Faciliteren Themadag Toekomst Schelde-estuarium (2001) 
Op de themadag voor de langetermijnvisie van het Schelde-estuarium heeft Quintessens een faciliterende rol gehad als voorzitter van twee workshops. Centraal thema is de bereikbaarheid van Antwerpen door steeds grotere containerschepen. Dit in relatie tot de natuurwaarden en de veiligheid (geulverdieping en dijkverhoging). Met name het onderwerp ‘Samenwerking’ stond deze dag centraal, zowel in operationeel als in strategisch opzicht. 
 

Organisatiestructuur Kringloopbedrijf (2001) 
Voor het bestuur van een Kringloopbedrijf is een eerste inventarisatie gedaan of de bestaande juridische structuur van coöperatieve vereniging nog wel past bij de huidige werkstructuur van de organisatie. 
 

Opheldering vergunningvereisten voor een paardensportcentrum (2001) 
Voor een paardensportcentrum is onderzocht of voor de aanleg van een nieuwe buitenbak een bouwvergunning aangevraagd moet worden en of het paardensportcentrum in het kader van de Wet Milieubeheer een milieuvergunning nodig heeft of kan volstaan met een melding op basis van de AMvB. Ook de mogelijke (geluids)consequenties van een toename in activiteiten zijn hierbij meegenomen. 
 

Procesmanagement Open Planproces Centrumplan Almere Buiten 2010 (met Preferentiemeter® voorheen Consensusmeter®)
(1998 en 2001) 
Het vormgeven en begeleiden van een planproces voor de ontwikkelingsrichting van het centrum van het stadsdeel Almere Buiten (circa 40.000 inwoners). Door middel van overleg en succesvolle meedenkavonden zijn alle betrokkenen bij het proces betrokken. Dit heeft geresulteerd in 20 concrete inrichtings- en verbeteringsvoorstellen. 
Op grond van de resultaten van de meedenkavonden zijn in 1999 door de gemeente 20 inrichtings- voorstellen ontwikkeld. Deze zijn voorgelegd aan de bevolking door middel van Discussie&Doe-avonden en het toepassen van de Consensusmeter®, een vorm van electronische volksraadpleging. Hiermee is het draagvlak van de betrokkenen gemeten en is een prioritering aangebracht van de voorgestelde inrichtingsvoorstellen. 
Zie ook demonstratie Preferentiemeter (Consensusmeter) Almere Buiten.
Met behulp van de uitkomsten van de Consensusmeter® is een ontwikkelingsstrategie opgesteld om uiteindelijk tot een ontwerp te komen voor de inrichting van het centrum. Nadat deze visie door drie architectencombinaties in concrete ontwerpen zijn uitgewerkt, zijn deze middels discussieavonden voorgelegd aan de ondernemers en bewoners (zomer 2001).
 

Bestuursconferentie Landbouw in het Groene Hart (2000)
Het Groene Hart wordt steeds meer gezien als recreatieve ‘binnentuin’ van de Randstad. Maar realiseren omliggende stedelijke gemeenten zich dat ook? Wat weten zij van de landbouw in dit gebied, en dat het deze sector niet voor de wind gaat?
De rol van water bij de inrichting van het landelijke gebied neemt toe. In toenemende mate zal de landbouw in het Groene Hart worden aangesproken op het vergroten van haar waterbergend vermogen. Bovendien speelt voortgaande bodemdaling en toekomstige zeespiegelrijzing een rol.
Deze fundamentele kwesties zijn aan bestuurders voorgelegd tijdens een symposium waarvoor Quintessens de organisatie heeft begeleid.
 

Burgerpeiling met Consensusmeter® voor toekomstvisie stadsdeel Amsterdam Oud Zuid (2000) 
In het voorjaar 2000 heeft Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid een voorlopige Ruimtelijk Sociaal Economische visie gemaakt voor het stadsdeel. Om te weten te komen welke voorstellen uit deze toekomstvisie door de bewoners, ondernemers en andere betrokkenen belangrijk worden gevonden voor de toekomst van Oud Zuid, is de Consensusmeter ingezet. 
Via de website van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid bestond de mogelijkheid om inhoudelijke informatie over de 19 projectvoorstellen te lezen, en zijn burgers opgeroepen hun mening/prioritering te geven over de toekomstvisie door deel te nemen aan de Consensusmeter®. 
 

Een greep uit onze andere projecten